Menu
Mateřská škola Obruby
Mateřská školaObruby
rozšířené vyhledávání

Platby v MŠ

Škola: Mateřská škola Obruby, příspěvková organizace

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Č.j.: MšO 45/2012

Účinnost od: 1.2.2023

Spisový znak: 6.4.

Skartační znak: S5

Změny: 29.8.2014, 29.8.2017, 29.8.2022,1.2.2023

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005  Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,stanovuji úplatu  za předškolní vzdělávání takto:

1. Základní částka

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 800,- Kč/měs. 

Děti s pravidelnou/celodenní/ docházkou

2. Snížení úplaty

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den   příslušného měsíce.

Zákonnému zástupci  dětí přijatých k 1.9. s pozdějším nástupem(např. dovršení 3 let nebo z důvodu dlouhodobé nemoci apod.)

Stanovuji sníženou úplatu ve výši  400,- Kč./měs. 

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží  bude účtována úplata v plné výši 800,-Kč/měs.

V případě  omezení či přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č,14/2005 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů  výše úplaty nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovenou pro příslušný školní rok./tj. 800,-Kč: počtem prac.dnů v měsíci x počet dnů docházky dítěte/

3. Osvobození od úplaty

Předškolní vzdělávání pro děti v posledním  ročníku MŠ(dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou věku  6 let) se poskytuje bezúplatně (úplata ve výši 0,-Kč/měsíc) a předškolní docházka je pro tyto děti dle školského zákona povinná.Bezúplatnost předškolního vzdělávání se vztahuje i na děti s odloženou povinnou školní docházkou (OŠD).

Osvobozen od úplaty dále je:

Zákonný zástupce dítěte,který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi(§4 odst.2 zákona č.111/2006Sb.,o pomoci v hmotné nouzi).

Rodič kterému náležíá zvýšení příspěvku na péči o nezaopatřené dítě(§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.) nebo fyzická osoba,která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ve znění zákona 401/2012 Sb.,pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a předloží platný doklad v originále nebo úředně ověřené kopii pro příslušné období.

4. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Dne: 1.2.2023

Alena Helikarová

ředitelka školy

Dokumenty pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mohlo by Vás zajímat